+420 582 339 803
6:30 - 14:00 hod.

Vaše ceny se zobrazí po přihlášení

Reklamace a vrácení zboží

Reklamace zboží – práva z vadného plnění

Toto je reklamační řád platný pro nákup v internetovém obchodě www.vawobchod.cz.

Internetový obchod provozuje firma společnost V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, IČ: 25545744, DIČ: CZ25545744, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prostějov, 1506217359/0800. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodejce) a kupujícího (zákazník).

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v odst. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod, nebo zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova. Reklamované  zboží nám neposílejte na dobírku! Nejvhodnějším způsobem je, aby oznámení o zjištěných vadách kupující nejprve učinil písemnou formou na e-mail: info@vaw99.cz, což samozřejmě není podmínkou, ale usnadní to vyřízení reklamace. 
 7. V oznámení o vadách popíše kupující, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud tato lhůta marně uplyne, je to považováno za podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.
 8. V souladu s ustanovení § 2173 občanského zákoníku, uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 9. Prodávající si dovoluje upozornit, že nenese odpovědnost za vady způsobené přepravou zboží zpět prodávajícímu v nedostatečném obalu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím

                                                  Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

Adresát:            společnost V&W MORAVA s.r.o.,

se sídlem Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, IČ: 25545744, DIČ: CZ25545744, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prostějov, 1506217359/0800

e-mail: info@vaw99.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy ze dne …................................. v zákonné 14-ti denní lhůtě

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: …...........................................................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: …...........................................................................................

 

Datum učinění objednávky: …………………………………………………………………………………………………..

 

Datum podpisu spotřebitele/spotřebitelů ..................................................

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: ..............................................................................................

 

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

        Tento reklamační řád je prodávající oprávněn jednostranně měnit a je platný ode dne 19. 12. 2017

 

 

 

 

 

© 1993–2023, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o.
Vytvořilo FEO