+420 582 339 803
6:30 - 14:00 hod.

Vaše ceny se zobrazí po přihlášení

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1) Úvodní ustanovení

 1. Toto jsou obchodní podmínky platné pro nákup v internetovém obchodě www.vawobchod.cz. Internetový obchod provozuje firma V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, IČ: 25545744, DIČ: CZ25545744, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prostějov, 1506217359/0800. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
 2. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 6. Prodávající je podnikatelem, který prodává výrobky (dále jen „Zboží“) prostřednictvím internetového portálu Prodávajícího umístěnému na webové adrese www.vawobchod.cz (dále jen „Webový portál“).
 7. Kupující je (I) fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“), (II) osoba odlišná od Spotřebitele (dále jen „Podnikatel“). Podnikatel a Spotřebitel dále jako „Kupující“. Prodávající a Kupující dále společně jako „Smluvní strany“ a jednotlivě také jako „Smluvní strana“.
 8. Kupní smlouva je mezi Smluvními stranami uzavřena distančním způsobem, tedy za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti Smluvních stran (dále jen „Prostředek komunikace na dálku“). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití Prostředku komunikace na dálku (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2) Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Návrhem na uzavření Kupní smlouvy (dále jen „nabídka“) je umístění nabízeného Zboží Prodávajícím na Webový portál. Prodávající se zavazuje sdělit Spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením Kupní smlouvy údaje dle § 1820 odst. 1 OZ.
 2. Veškeré objednávky kupujících podané prostřednictvím internetového obchodu www.vawobchod.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, které jsou umístěny rovněž výše specifikovaných webových stránkách pod odkazem Reklamace zboží a že s nimi souhlasí.
 3. Objednávka je návrhem kupní smlouvy.
 4. Kupní smlouvou uzavřenou na základě těchto VOP se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem Kupní smlouvy, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Podávajícímu kupní cenu (dále jen „Kupní cena“).
 5. Kupní smlouva vznikne v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 6. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 7. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 8. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny. Součástí dodávky je daňový doklad.
 9. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vawobchod.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 10. Veškeré zboží je až do úplného zaplacení majetkem firmy V&W MORAVA s.r.o.
 11. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nesprávné (např. neplatné IČ), nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
 12. Foto - v některých případech se vyhotovení a obal může lišit, parametry zboží jsou však vždy zachovány. V případě zájmu o konkrétní design, může kupující kontaktovat prodávajícího pro ověření aktuálního vyhotovení.

3) Dodání zboží

 1. Objednávka vytvořená zákazníkem na www.vawobchod.cz je pro zákazníka i pro nás závazná a bude realizována přepravní službou PPL, nebo dle dohody se zákazníkem. Objednané zboží expedujeme po dohodě se zákazníkem. Pokud bude objednávka přijata do 12:00 hodin, bude obvykle doručena následující den, jinak den poté. V případě, že zboží není skladem, budeme Vás kontaktovat a termín dodání bude upřesněn. Pokud nebudete s potvrzeným termínem souhlasit, máte možnost objednávku zrušit.
 2. Podávající vydá Spotřebiteli potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě v textové podobě (dále jen „Potvrzení o uzavřené Kupní smlouvě“) v přiměřené době po jejím uzavření, nejpozději však v okamžiku dodání Zboží nebo před tím, než začne poskytovat Službu.
 3. Cena dopravy za zásilku standardních rozměrů a do hmotnosti 31 kg je v rámci České republiky stanovena na 124,- Kč bez DPH a na Slovensko 250,- Kč bez DPH. Při nákupu nad 2 000,- Kč bez DPH u zásilky standardních rozměrů je dopravné a balné zdarma, stejně tak jako osobní převzetí zboží.
 4. Pokud zákazník požaduje přidání zboží do již zabaleného balíku, bude účtován jednorázový poplatek 50,- Kč bez DPH.
 5. Cena dopravy zásilky nestandardních rozměrů nebo vyšší hmotnosti než 31 kg se odvíjí od paletového ceníku přepravní společnosti PPL. Je vždy účtována v minimální možné výši. 

4) Platba za zboží – Kupní cena

1. Celkové Kupní ceny Zboží jsou uvedeny včetně všech daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění na internetového portálu Prodávajícího

2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • V hotovosti na dobírku při dodání zboží
 • Platební kartou při dodání zboží
 • Bezhotovostním převodem na účet prodávajícího: 1506217359/0800, vedený u ČS a.s. Prostějov, variabilní symbol: číslo objednávky
 • Platbu na fakturu umožňujeme pouze stálým zákazníkům po předchozí dohodě.

5) Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. 
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 3. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek, kupní smlouva se od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od dne odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 4. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
 7. Pokud je kupujícímu společně se zbožím poskytnut dárek, pak je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6) Postoupení

 1. Kupující není oprávněn postoupit jakákoliv práva a pohledávky ze smlouvy na třetí osobu bez přechozího písemného souhlasu V&W MORAVA s.r.o.
 2. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakákoliv práva proti pohledávce V&W MORAVA s.r.o.

7) Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

 1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8) Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.vawobchod.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
 3. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
 4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího neupravená kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí českým právem, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 6. Součástí těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy
 7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, adresa elektronické pošty: info@vaw99.cz, telefon: +420 582 339 803.

9) Formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

Adresát:            společnost V&W MORAVA s.r.o.,

se sídlem Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, IČ: 25545744, DIČ: CZ25545744, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prostějov, 1506217359/0800

e-mail: info@vaw99.cz

 

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy ze dne …................................. v zákonné 14-ti denní lhůtě

 

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: …...........................................................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: …...........................................................................................

 

Datum učinění objednávky: …………………………………………………………………………………………………..

 

Datum podpisu spotřebitele/spotřebitelů ..................................................

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů: ..............................................................................................

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.12.2023

 

© 1993–2024, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o.
Vytvořilo FEO