+420 582 339 803
8 - 16 hod.

Reklamace zboží

Reklamace zboží – práva z vadného plnění

Toto je reklamační řád platný pro nákup v internetovém obchodě www.vawobchod.cz.

Internetový obchod provozuje firma společnost V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova, IČ: 25545744, DIČ: CZ25545744, Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Prostějov, 1506217359/0800. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (prodejce) a kupujícího (zákazník).

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 3. Ustanovení uvedená v odst. 2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 4. Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese provozovny V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova pracovních dnech od 8.00 do 16.00 hod, nebo zasláním reklamovaného zboží na adresu provozovny V&W MORAVA s.r.o., Císařská 56, 798 07  Brodek u Prostějova. Reklamované  zboží nám neposílejte na dobírku! Nejvhodnějším způsobem je, aby oznámení o zjištěných vadách kupující nejprve učinil písemnou formou na e-mail: info@vaw99.cz, což samozřejmě není podmínkou, ale usnadní to vyřízení reklamace. 
 7. V oznámení o vadách popíše kupující, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Pokud tato lhůta marně uplyne, je to považováno za podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím.
 8. V souladu s ustanovení § 2173 občanského zákoníku, uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
 9. Prodávající si dovoluje upozornit, že nenese odpovědnost za vady způsobené přepravou zboží zpět prodávajícímu v nedostatečném obalu. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

        Tento reklamační řád je prodávající oprávněn jednostranně měnit a je platný ode dne 19. 12. 2017

 

 

 

 

 

 

© 1993–2020, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o.
Vytvořilo FEO