+420 582 339 803
8 - 16 hod.

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů GPDR

 

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „Nařízení“), jakož i dle dalších platných právních předpisů

 

Naše společnost:        V&W MORAVA s.r.o.

                                    IČ 25545744

                                    se sídlem v Brodku u  Prostějova, Císařská 56, PSČ 798 07,zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31629 (dále též jen „naše společnost“ nebo "správce"),

 

nakládá s osobními údaji výhradně v souladu s platnou legislativou a se zásadami čl. 5 Nařízení. Tyto zásady se týkají ochrany a zpracování osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjekt údajů“).

 

Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme zejm. v rozsahu, který je nezbytný pro plnění smlouvy, která se sjednává mezi naší společností a subjektem údajů. Tyto osobní údaje můžeme zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů. Pokud nám osobní údaje nutné pro tento účel odmítne subjekt údajů sdělit, není ze strany naší společnosti možné poskytnout subjektu údajů požadovanou službu či plnění, pro které osobní údaje naše společnost dle shora uvedeného potřebuje.

 

Upozorňujeme, že pro plnění smlouvy, která se sjednává mezi naší společností a subjektem údajů, je nutné zjištění osobních údajů subjektu údajů v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, případně doručovací adresa, emailový kontakt a telefonní kontakt, u fyzické osoby podnikatele místo podnikání, daňové identifikační číslo a IČ, a v nezbytném rozsahu jejich případné předání třetí osobě, která provede službu přepravy objednaného zboží, pokud je subjektem údajů objednána.

 

Bez souhlasu subjektu osobních údajů můžeme zpracovávat a zpracováváme rovněž takové osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás (jakožto správce) vztahuje, pro ochranu důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (příp. při výkonu veřejné moci) a/nebo je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů, příp. oprávněných zájmů třetí strany (kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů). 

 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:

 • identifikační údaje = všechny osobní údaje, díky kterým může naše společnost subjekt údajů (zákazníka) identifikovat, zejm.: jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu; u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ;
 • kontaktní údaje = osobní údaje, díky kterým můžeme subjekt údajů kontaktovat, zejm. (zpravidla): kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, příp. další podobné informace;
 • cookies = malý soubor vznikající při navštívení webové stránky, nezbytný pro funkčnost webové stránky, nebo využívaný pro naše marketingové účely (více ke cookies dále v části účel zpracování);
 • další údaje: např. bankovní spojení.

 

Osobní údaje subjektu údajů zpracováváme rovněž v rozsahu, v němž subjekt údajů udělil souhlas (pro jeden či více konkrétních účelů). Tyto osobní údaje nemůžeme zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů. Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný a odvolatelný (viz Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů – níže).

 

Zpracování osobních údajů, pro které je nutný souhlas subjektu údajů, jsou zejm.:

 • některé služby našich partnerů.

 

Účely zpracování osobních údajů:

 • poskytování služeb (vč. zpracování objednávky, zákaznické podpory a komunikace);
 • ochrana, bezpečnost a řešení sporů (vč. zjišťování a prevence podvodů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu);
 • marketingové nabídky (vč. zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu);
 • zpracování cookies z internetových stránek (v případě, že má subjekt údajů ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies), a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek naší společnosti a pro účely internetové reklamy naší společnosti; v případě, že si subjekt údajů nepřeje zpracování cookies, může ve svém internetovém prohlížeči zapnout funkci anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webových stránkách, případně může v prohlížeči ukládání některých cookies zcela zakázat; v případě zákazu zpracovávání technických a funkčních cookies však bude znemožněno fungování některých funkcí, které subjektu údajů pomáhají; v případě zákazu analytických cookies dojde k podstatnému ztížení činnosti správce při zdokonalování jeho webových stránek, cílení reklamy apod.; informace zjištěné prostřednictvím cookies mohou být v anonymizované podobě předány 3. osobě se kterou v marketingových záležitostech spolupracujeme, z těchto předaných údajů však nemůže být subjekt údajů identifikován.

 

Identifikace zdrojů, z nichž osobní údaje získáváme:

Osobní údaje získáváme výhradně přímo od subjektu osobních údajů, tj. jde o osobní údaje, které nám poskytne přímo subjekt osobních údajů (zpravidla při písemném/elektronickém/telefonickém objednání služby/plnění). Osobní údaje zahrnují povinné údaje. Bez uvedení povinných údajů není ze strany naší společnosti možné poskytnout subjektu údajů požadovanou službu či plnění, pro které osobní údaje naše společnost dle shora uvedeného potřebuje.

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje subjektu údajů uloženy v naší společnosti:

Osobní údaje subjektu údajů uchovává naše společnost pouze po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z uzavřených smluv a archivuje je dle zákonných lhůt uložených jí právními předpisy.

 

Osobní údaje zpracovává naše společnost po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který umožňuje naší společnosti osobní údaje subjektu údajů zpracovávat. Naše společnost má nastavena vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a údaje nejsou drženy déle, než je naše společnost oprávněna je držet. Po odpadnutí zákonného důvodu provádí naše společnost výmaz/likvidaci příslušných osobních údajů. Osobní údaje, které naše společnost zpracovává se souhlasem subjektu údajů, uchovává naše společnost pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen, nebo po dobu sjednanou.

 

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Osobní údaje, které subjekt údajů poskytl naší společnosti, naše společnost zpracovává a uchovává v rámci naší společnosti. V určitých případech mohou být osobní údaje zpřístupněny třetím stranám (příjemcům či zpracovatelům). Jde zejm. o následující případy:

 

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní úřady, Policie ČR),
 • poskytovatelé služeb: účetní/daňový poradce, advokát, poskytovatelé poštovních služeb a komunikačních služeb a služeb elektronických komunikací, poskytovatel servisních služeb informačního systému či výpočetní techniky, poskytovatelé analýz, auditu, platebních služeb a zpracovatelé plateb, příp. marketingových služeb,
 • přepravcům za účelem dodání subjektem údajů objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy,
 • příp. další příjemci umožňují-li to právní předpisy či souhlas.

 

Všechny subjekty, jimž předáváme osobní údaje, mají přístup k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon jejich činnosti, a (nejedná-li se o orgány veřejné moci nebo přepravce) jsou zavázány na základě písemné smlouvy předané osobní údaje subjektů údajů chránit, neprozradit a nepoužít k jiným účelům.

 

Předávání osobních údajů do třetích zemí:

Zajištění služeb či plnění mezi naší společností a subjektem osobních údajů nevyžaduje, aby naše společnost předávala osobní údaje subjektu údajů ke zpracováním mimo EU. Tzn., že nedochází k předávání osobních údajů subjektu údajů do třetích zemí mimo EU.

 

Práva subjektu údajů v souvislosti s ochranou osobních údajů:

Osobní údaje subjektu údajů zpracovává naše společnost transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Subjekt údajů má právo se na naši společnost kdykoliv obrátit, aby získal informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji:

 • právo na přístup k vlastním osobním údajům (subjekt údajů má právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o něm naše společnost zpracovává);
 • právo na opravu osobních údajů (pokud se subjekt údajů domnívá, že osobní údaje, které o něm naše společnost vede, jsou nepřesné či neúplné, má právo naši společnost požádat o jejich aktualizaci či doplnění);
 • právo na výmaz osobních údajů = právo být zapomenut (subjekt údajů má právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů (subjekt údajů má právo požadovat omezení zpracování, pokud popírá přesnost jeho osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítá výmaz takových osobních údaj, nebo pokud naši společnost subjekt údajů požádá, může naše společnost vybrané osobní údaje subjektu údajů zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly subjektem údajů naší společnosti poskytnuty - např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž naší společností zpracovávané osobní údaje potřebuje -, nebo subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda oprávněný zájem naší společnosti převažuje nad oprávněnými zájmy subjektu údajů);
 • právo na přenositelnost osobních údajů (v případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který naší společnosti subjekt údajů udělil, má subjekt údajů právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu);
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (subjekt údajů může kdykoliv vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů; stejně tak může subjekt údajů vznést námitku proti zpracování v situaci, že jeho osobní údaje zpracovává naše společnost pro účely přímého marketingu; v takovém případě osobní údaje subjektu údajů již nadále nebude naše společnost takto zpracovávat pro tento účel);
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů (v případě, že subjekt údajů poskytl naší společnosti souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, má subjekt údajů právo kdykoliv tento souhlas odvolat; zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné).

 

Pro uplatnění svých shora uvedených (ale i jiných) práv se může subjekt údajů obrátit na naši společnost (viz důležité kontakty uvedené níže) či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s naší společností využívá.

 

Na žádosti, které se týkají uplatnění práv subjektu údajů, bude naše společnost reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které naši společnost k němu vedly, bude naše společnost subjekt údajů vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 

Důležité kontakty týkající se ochrany osobních údajů:

 

Informace o osobě povřené k ochraně osobních údajů v naší společnosti:

Hana Weberová

E-mail: weberova@vaw99.cz
Tel.: 582 339 803 (v pracovních dnech v době od 9,00 do 11,00 hod.)
kontaktní místo: Brodek u Prostějova, Císařská 56, PSČ 798 07

 

Právo podat stížnost k dozorovému orgánu:

Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domnívá, že při zpracování jeho osobních údajů ze strany naší společnosti došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

 

Tyto Zásady ochrany a zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne  25. 5. 2018.

 

© 1993–2020, Všechna práva vyhrazena V&W Morava, s.r.o.
Vytvořilo FEO